Magyarországi Iskolai Szociális Munkások
Közhasznú Egyesülete

Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni!

Szakirodalom

 • Online anyagok

  - Ligeti György és Márton Izabella: Diákjogok és pedagógusjogok az iskolában (2008.01.20.)
  - Maros Katalin-Tóth Olga (2006): Az iskolai gyermekvédelem helyzete (2008.01.12.)
  - Országjelentés 2003 (2008.01.17.)
  - Ferge Zsuzsa (2006): Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program, Esély, 2. 93.
  - 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032
  - Esély 2000 Konferencia - Állásfoglalása (2008.02.05.)

 • Offline anyagok

  Könyvek
  - Albert-Lőrincz Enikő: Szociális munka és tanácsadás az iskolában. Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008.
  - Allen-Meares, Paula – Washington, Robert O. – Welsh, Betty L.: Az iskolai szociális munka gyakorlati modelljei. In: Szociális munka az iskolában (szerk.: Budai István), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.
  - Bábosik István: Az iskola szocializációs funkciói. In: Az iskola szocializációs funkciói (szerk.: Bábosik István – Torgyik Judit) Eötvös József Kiadó, Budapest, 2009.
  - Bányai Emőke: Az iskolai szociális munkáról. In: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Budapest, Szociális Szakmai Szövetség, 1996.
  - Bermain, Carel B.: Ökológiai megközelítés az iskolai szociális munkában In: Iskolai szociális ismeretek (szerk.: Jankó Judit), Comenius Bt., Pécs, 1996.
  - Budai István: Gyermekvédelem az iskolában és/vagy iskolai szociális munka. In: Iskolai szociális ismeretek (szerk.: Jankó Judit), Comenius Bt., Pécs, 1996.
  - Herczog Mária: Az amerikai iskolai szociális munkáról. In: Iskolai szociális ismeretek (szerk.: Jankó Judit), Comenius Bt., Pécs, 1996.
  - Jankó Judit: Szociális szakértelem az iskolában – iskolai szociális munka. In: Az iskola szocializációs funkciói (szerk.: Bábosik István – Torgyik Judit), Eötvös József Kiadó, Budapest, 2009.
  - Kadushin, Alfred: Gyermekjóléti szolgáltatások. In: Szociális munka az iskolában (szerk.: Budai István), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.
  - Kozma Tamás: Iskola. In: Iskolai szociális ismeretek (szerk.: Jankó Judit), Comenius Bt., Pécs, 1996.
  - Kozma Tamás: Iskola és helyi társadalom. In: Iskolai szociális ismeretek (szerk.: Jankó Judit), Comenius Bt., Pécs, 1996.
  - OLLÉ János: Az iskola, mint szervezet. In: A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése: Az iskolák belső világa. Szerk.: M. Nádasi Mária, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 2006.

  Jankó Judit publikációk - könyvek
  Jankó Judit (1996): Iskolai szociális munka Comenius BT. Pécs (ISBN: 963968709)
  - Jankó Judit (2000): Bevezetés a gyermek és ifjúságvédelembe Regionális Munkaerő-fejlesztő és - Képző Központ Székesfehérvár
  - Jankó Judit - Kőszegi Erika (2001): Amit mindenkinek tudnia kellene a droghasználatról Ifjúsági és Sportminisztérium Budapest
  - Jankó Judit - Kőszegi Erika- Fekete Sándor (2001): Ifjúságpolitikai kutatás - Sárbogárd
  PTE-IGYFK Szociálpolitikai Tanszék Szekszárd
  - Jankó Judit (2006): Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása Zárótanulmány Esélyegyenlőségért Alapítvány Szekszárd

  Jankó Judit publikációk - könyvfejezetek
  - Jankó Judit (1982): A 10-14 éves tanulók erkölcsi tudatszintjének vizsgálata Tolna Megyei Pedagógus Továbbképzési Kabinet Módszertani Kiadványa Szekszárd
  - Jankó Judit (1984): A pedagógus személyisége napjaink szakirodalmában és publicisztikájában Közoktatási Kutatások V. JPTE Pécs
  - Jankó Judit (1984): A tanár a szülő a gyermek az interperszonális viszonyok tükrében - Szerk.: Szántó Károly JPTE Pécs
  - Jankó Judit (2004): A támogatott foglalkoztatásról PTE IFK Tudományos Közlemények Szekszárd
  - Jankó Judit (2005): Civil szervezetek lehetőségei az Európai Unió támogatási rendszerében PTE IFK Tudományos közlemények Szekszárd
  - Jankó Judit (2008): Az iskolai szociális munka múltja, jelene és jövője. MIPE XIII. Szeged
  - Jankó Judit (2009): Szociális szakértelem az iskolában - iskolai szociális munka - Az iskola szocializációs funkciói - Szociálpedagógia szöveggyűjtemény(Szerk.: Bábosik I. -Torgyik J. ) Okker Könyvkiadó
  - Jankó Judit (2009): A szociális munkások külföldi tapasztalatszerzési lehetőségei a Kodolányi János Főiskolán In.: Terepgyakorlati vademecum (Szerk.: Kocsis Erzsébet)– PTE IGYFK Iskolaszövetség
  - Jankó Judit (2010): Iskolai szociális munka szolgáltatás Magyarországon In.: Iskola a társadalmi térben és időben – Pécsi Tudományegyetem
  - Jankó Judit (2012)- Szociálpedagógus az iskolában In.:Lorencsics Krisztina- Pápay Nikolett - Ratimovszky Kornélia - Vodicsákné Ráczkövi Ildikó: Terepmunka gyakorlata Pázmány Szociális Tanulmányok 4. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest

  Jankó Judit publikációk - folyóiratcikk
  - Jankó Judit (1996): A csavarlazítótól a heroinig Család, gyermek, ifjúság 4.
  - Jankó Judit (1997): Az iskolai szociális munka története Szekszárdon Család, gyermek, ifjúság 6.
  - Jankó Judit (2007): Megalakult a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesülete HÁLÓ 1.
  - Jankó Judit (2008): 100 éves múlt, mai magyar jelen HÁLÓ 3.
  - Jankó Judit (2008): Gyermekvédelem Stájerországban HÁLÓ 9.
  - Jankó Judit (2009): Gondolatok az iskolai szociális munkáról - Együtt a Gyermekvédelemben 2008. 09.
  - Jankó Judit (2009): Szociális munkások a székesfehérvári iskolákban - Együtt a Gyermekvédelemben 2009.11.
  - Jankó Judit (2010): Iskolai Szociális Munkás Hálózat – egy lehetséges modell általános iskolákban Fordulópont 2010. április
  - A Szociális menedzser c. folyóírat 2010/3-4. száma tartalmazza a székesfehérvári modellkísérletről szóló főszerkesztő által készített írást.

  Jankó Judit publikációk - konferencia absztrakt
  - Jankó Judit (1997): Érintettség, önkéntesség, intézményesülés Szenvedélybetegek pszichoszociális ellátása Debrecen
  - Jankó Judit (1999): Személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő módszerek a szociális munkában Regionális Gyermekjóléti Konferencia Székesfehérvár
  - Jankó Judit (2000): A TF mint az értelmi sérültek munkába állításának egy lehetséges módszere Családóvó Nyári Egyetem Szekszárd
  - Jankó Judit (2002): A KMA által működtetett családi napközi bemutatása - Családóvó Nyári Egyetem Szekszárd
  - Jankó Judit (2003): A családi napközi hálózat kialakulása - Mindengyermek Konferencia Budapest
  - Jankó Judit (2005): Lakásotthon = nevelőotthon kicsinyített mása?!" Mindengyermek Konferencia Budapest
  - Jankó Judit (2007): A gyerekvédelem oktatása a szociális munkás képzésben Regionális Gyermekvédelmi Konferencia Székesfehérvár
  - Jankó Judit (2007): Iskolai szociális munkások KJF Műhely Konferencia Székesfehérvár
  - Jankó Judit (2008): Az iskolai szociális munka szükségessége Regionális Szociálpolitikai Tanács Székesfehérvár
  - Jankó Judit (2008): Az iskolai szociális munka szerepe Gyermekjóléti Tanácskozás Siófok
  - Jankó Judit (2008): Szociális problémák és kezelési lehetőségeik az iskolában KJF Szabadegyetem Székesfehérvár
  - Jankó Judit (2008): Az iskolai szociális munkás képzés KDRSZPT Gánt
  - Jankó Judit (2008): Osztrák magyar összehasonlító terepgyakorlat A hallgatói munka értékelése Konferencia PTE IGYFK Szekszárd
  - Jankó Judit (2008): Gyerekeket érintő szociális problémák és kezelési lehetőségeik SZETA Székesfehérvár
  - Jankó Judit (2008): Szociális munkás hallgatók Ausztriai projektjének értékelése KJF Székesfehérvár
  - Jankó Judit (2008): Egészséges életmódra nevelés a napközi otthonban KJF Székesfehérvár
  - Jankó Judit (2009): A mediáció módszerének alkalmazása az általános iskolában előforduló konfliktusok kezelésében SZETA Székesfehérvár
  - Jankó Judit (2009): Gyermekvédelem és iskolai szociális munka 2008 - Kutatási részeredmények - Mindengyermek Konferencia Budapest
  - Jankó Judit (2009): Az iskolai szociális munka szolgáltatás bevezetése Magyarországon – Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola és az MTA PAB Neveléstörténeti Munkabizottsága "Iskola a társadalmi térben és időben" nemzetközi konferencia
  - Jankó Judit (2010): Az iskolai szociális munka szolgáltatás bevezetése Magyarországon Szabadegyetem KJF
  - Jankó Judit(2010): Az iskolai szociális munkás hálózat kialakítása Székesfehérváron – A tudomány szerepe Székesfehérvár várostérség életében – tudományos konferencia Alba Polis
  - Jankó Judit (2011): Soponya gyermekjóléti Konferencia - Az iskolai szociális munka múltja, jelen, jövője

  Idegen nyelvű könyvek
  - Allen-Meares, P., R. O. Washington, B. L. Welsh (2000): Social Work Services in Schools. Boston
  - Baier, F. (2007): Zu Gast in einem fremden Haus. Theorie und Empirie zur Sozialen Arbeit in Schulen. Bern, Berlin, Brüssel, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien
  - Baier, F. (2008): Schulsozialarbeit. In: Baier, F., S. Schnurr (Hrsg.): Schulische und schulnahe Dienste. Angebote, Praxis und fachliche Perspektiven. Bern. S. 87-120
  - Baier, F., S. Schnurr (Hrsg.) (2008): Schulische und schulnahe Dienste. Angebote, Praxis und fachliche Perspektiven. Bern
  - Bauer, P., E. J. Brunner, I. Morgenstern, S. Volkmar (2005): Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen. Das Thüringer Modell. Freiburg im Breisgau
  - Becker, P.; J. Shirp (Hrsg.) (2001): Jugendhilfe und Schule. Zwei Handlungsrationalitäten auf dem Weg zu einer? Münster
  - Böllert, K. (Hrsg.) (2007): Von der Delegation zur Kooperation: Bildung in Familie, Schule, Kinder- und Jugendhilfe. Wiesbaden
  - Bolay, E., C. Flad, H. Gutbrod (2003): Sozialraumverankerte Schulsozialarbeit. Eine empirische Studie zur Kooperation von Jugendhilfe und Schule. Reihe Jugendhilfe. Konzepte für die Praxis. Nr.7. Herausgegeben von: Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern. Stuttgart.
  - Braun, K.-H., K. Wetzel (2000): Sozialpädagogisches Handeln in der Schule. Einführung in die Grundlagen und Konzepte der Schulsozialarbeit. Neuwied
  - Deinet, U., M. Icking (Hrsg.) (2006): Jugendhilfe und Schule. Analysen und Konzepte für die kommunale Kooperation. Opladen
  - Deinet, U., C. Reutlinger (2004): "Aneignung" als Bildungskonzept der Sozialpädagogik. Beiträge zur Pädagogik des Jugendalters in Zeiten entgrenzter Lernorte. Opladen
  - Drilling, M. (2001): Schulsozialarbeit. Antworten auf veränderte Lebenswelten. Bern
  - Dupper, D. R. (2002): School Social Work. Skills and Interventions for effective Practice. Hoboken, New Jersey
  - Hafen, M. (2005): Soziale Arbeit in der Schule zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ein theorie-geleiteter Blick auf ein professionelles Praxisfeld im Umbruch. Luzern
  - Hartnuß, B., S. Maykus (Hrsg.) (2004): Handbuch Kooperation von Jugendhilfe und Schule. Ein Leitfaden dür Praxisreflexionen, theoretische Verortungen und Forschungsfragen. Berlin
  - Henschel, A., R. Krüger, C. Schmitt, W. Stange (Hrsg.) (2008): Jugendhilfe und Schule. Handbuch für eine gelingende Kooperation. Wiesbaden
  - Huxtable, M., E. Blyth (Hrsg.) (2002): School Social Work Worldwide. Washington
  - Kantak, K. (2002): Schulsozialarbeit: Sozialarbeit am Ort Schule. Berlin
  - Kretschmar, S. (2007): Lehrer und Schulsozialarbeiter. Grundlagen für eine verbesserte Kooperation. Saarbrücken
  - Maykus, S. (2001): Schulalltagsorientierte Sozialpädagogik. Begründung und Konzeptualisierung schulbezogener Angebote der Jugendhilfe eine theoretisch-empirische Bestimmung von Aufgaben der Jugendhilfe im Sozialisationsraum Schule. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien
  - Naber, K. 2008: Schulsozialarbeit in der Hauptschule im Kontext einer veränderten Schulwelt. Eine theoretisch-empirische Bestimmung der Schulsozialarbeit. Online-Publikation.
  - Olk, T.; Bathke, G.-V.; Hartnuß, B. (2000): Jugendhilfe und Schule - Empirische Befunde und theoretische Reflexionen zur Schulsozialarbeit. Weinheim/München
  - Otto, U., P. Bauer (2005): Kooperationsprobleme in der Schulsozialarbeit. In: Zeitschrift für Sozialpädagogik. 3. Jg. 2005, H. 1. S. 11- 36
  - Prüß, F.; F. Bettmer; B. Hartnuß; S. Maykus (2001): Kooperation von Jugendhilfe und Schule in Mecklenburg-Vorpommern - Empirische Analysen zur Entwicklung eines innovativen Handlungsfeldes. Schwerin
  - Schreck Graf von Reischach, G. (2006): Jugendhilfe und Schule. Konzepte und Grundpositionen - historische und internationale Aspekte der Bezüge von Jugendhilfe und Schule.
  - Schumann, M., A. Sack, T. Schumann (2006): Schulsozialarbeit im Urteil der Nutzer. Evaluation der Ziele, Leistungen und Wirkungen am Beispiel der Ernst-Reuter-Schule II. Weinheim, München
  - Schwendemann, W., S. Krauseneck (2001): Modelle der Schulsozialarbeit. Münster
  - Schwendemann, W., D. Müllensiefen, B. Seibel, B. Steinhilber, J. Walter (Hrsg.) (2001): Schulsozialarbeit - Kooperation von Schule und Jugendhilfe. Schriftenreihe der Evangelischen Fachhochschule Freiburg, 13. Münster
  - Speck, K. (2006): Qualität und Evaluation in der Schulsozialarbeit. Konzepte, Rahmenbedingungen und Wirkungen. Wiesbaden
  - Speck, K. (2007): Schulsozialarbeit. Eine Einführung. München und Basel
  - Vogel, C. (2006): Schulsozialarbeit. Eine institutionsanalytische Untersuchung von Kommunikation und Kooperation. Wiesbaden
  - Vögeli-Mantovani, U. (2003): Schulen erweitern ihre erzieherische Kompetenz. Schulsozialarbeit und andere Ansätze zur Bewältigung wachsender Ansprüche und Probleme an Schulen. Ein Leitfaden der Pädagogischen Arbeitsstelle LCH 2003 in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF). Biel/Bienne
  - Vögeli-Mantovani, U. (2005): Die Schulsozialarbeit kommt an! Trendbericht SKBF Nr. 8 Aarau
  - Vögeli-Mantovani, U. (2005): Schulsozialarbeit – eine Erfolgsgeschichte mit offenen Fragen. In: Bildung Schweiz. 7/8, 2005. S. 28-29
  - Vyslouzil, M. (2001): Schulsozialarbeit in Österreich. Projekte mit Zukunft. Wien
  - Zeller, M. (Hrsg.) (2007): Die sozialpädagogische Verantwortung der Schule. Hohengehren, Baltmannsweiler

Egyetértesz céljainkkal?

 • Szerinted is szükség van egy olyan világra, melyben jó gyereknek lenni? Jelentkezz tagnak, és dolgozzunk közösen céljaink eléréséért. Már egy színházjegy áráért tagunk lehetsz!

Támogatod törekvéseinket?

 • Tudtad, hogy már egy mozijegy árával (1500 Ft) biztosíthatod egy diák számára egy hónapig az iskolai szociális munka szolgáltatást? Adód egy százalékának felajánlása esetén még a mozijegyedről sem kell sem kell lemondanod.

Közösségben jobb

 • Szeretsz közösséghez tartozni? Csatlakozz egyesületünkhöz a való világban és virtuálisan egyaránt. Lájkold oldalunkat a Facebookon, és segítsd online jelenlétünket cikkeink, bejegyzéseink megosztásával.

Webshop

 • Elolvasnád kutatásaink eredményeit? Szükséged van szerződésmintára, dokumentumokra az adminisztrációhoz? Érdekel a decentralizált modellünk? Segédanyagra van szükséged az iskolai szociális munka bevezetéséhez? Tőlünk mindezt beszerezheted!

Médiatár

 • Nézd meg az eseményeinken készült fotókat, hallgasd meg a Vörösmarty Rádióban Jankó Judittal készült interjúkat, vagy nézd meg YouTube csatornánk.

Nemzetközi kapcsolatok

 • Egyesületünk tagja az Iskolai Szociális Munkások Nemzetközi Hálózatának, melyhez Magyarország és további 42 ország szervezetei csatlakoztak. Finnországi partnerünkkel jelenleg az együttműködés kereteinek kidolgozása zajlik. Emellett továbbra is folyamatosan keressük a lehetőséget nemzetközi partnerkapcsolataink bővítésére.